สายด่วนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
   ผู้ดูแลระบบ
   Login

เรื่องร้องเรียน

หัวข้อ : **
รายละเอียด :
ชื่อ - สกุล : **
E-mail :
โทรศัพท์ :


*** ข้อความสงวนสิทธิ์ในการร้องเรียน ***

1. ร้องเรียนโดยแจ้งชื่อ-สกุลและสถานที่อยู่จริงของผู้ร้องเรียนหรือเบอร์โทรศัพท์หรือ E-Mail ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับ
    เพื่อสอบถามรายละเอียด กรมคุมประพฤติจะรับพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที
2. การร้องเรียนจะต้องมีการกล่าวถึงพฤติการณ์การกระทำผิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสามารถเข้าใจเรื่องราวดังกล่าวและ
    สามารถสืบสวนเบื้องต้นต่อไปได้
3. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวข้างต้นกรมคุมประพฤติจะใช้ดุลพินิจในการรับดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป
4. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับซึ่งจะถือว่าเป็นความลับของราชการ
5. สามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ที่ 0 2141 4767                           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 และ ชั้น 6
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 Tel : 0-2141-4749
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ